Khấu hao thiết bị là gì? Những cách tính giảm khấu hao máy móc thiết bị cần biết

Việc khấu hao máy móc thiết bị có thể giúp công ty kiếm được thu nhập từ tài sản, đồng thời gánh chịu một phần chi phí sử dụng tài sản hàng năm

Mục lục nội dung

Khấu hao là một phương pháp kế toán phân bổ nguyên giá của tài sản hữu hình hoặc thời gian sử dụng dự kiến ​​của nó. Khấu hao cho biết giá trị của tài sản đã được sử dụng hết bao nhiêu. Việc khấu hao máy móc thiết bị có thể giúp công ty kiếm được thu nhập từ tài sản, đồng thời gánh chịu một phần chi phí sử dụng tài sản hàng năm. 

Các công ty có thể khấu hao máy móc thiết bị, tài sản dài hạn cho các mục đích thuế và kế toán. Khấu trừ thuế cho nguyên giá của tài sản, nghĩa là làm giảm thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, Sở Thuế vụ (IRS) chỉ ra rằng khi khấu hao tài sản, các công ty phải dàn trải chi phí theo thời gian. IRS cũng quy định khi nào các công ty có thể khấu trừ.

Xác định và hiểu đúng khái niệm khấu hao máy móc thiết bị

Khấu hao là quy ước kế toán cho phép một doanh nghiệp ghi nhận sự giảm giá trị của tài sản trong một khoảng thời gian (thường là thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó). Các tài sản như máy móc, thiết bị có chi phí khá cao. Do đó, bằng cách khấu hao tài sản, các doanh nghiệp không cần phải chi trả toàn bộ nguyên giá của tài sản trong năm đầu tiên, việc khấu hao tài sản cho phép doanh nghiệp phân bổ chi phí đó và tạo ra doanh thu từ nó.

Khấu hao được sử dụng để phản ánh sự suy giảm giá trị tích trữ theo thời gian. Giá trị tích trữ thể hiện sự chênh lệch giữa nguyên giá và khấu hao lũy kế hàng năm. Mỗi doanh nghiệp có thể đặt ra ngưỡng riêng của mình về thời điểm bắt đầu thời gian khấu hao máy móc thiết bị hoặc tài sản cố định nhà máy và thiết bị. 

Ví dụ: Một doanh nghiệp nhỏ có thể đặt ngưỡng 500 đô la, vượt quá ngưỡng đó sẽ giảm giá tài sản của mình. Mặt khác, các công ty lớn hơn có thể đặt ngưỡng 10.000 đô la, theo đó tất cả giao dịch mua sẽ được thanh toán ngay lập tức.

Tham khảo:
Công thức xác định thời gian khấu hao máy móc thiết bị
Tổng hợp kiến thức “hữu ích” về Tài sản cố định hữu hình
5 lý do dịch vụ quản lý tài sản giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp sản xuất và khai thác

Khấu hao thiết bị và những điều doanh nghiệp cần biết
Khấu hao thiết bị và những điều doanh nghiệp cần biết

Khi mua tài sản, tất cả các khoản chi bằng tiền mặt có thể được thanh toán ban đầu, nhưng đối với mục đích báo cáo tài chính, các khoản chi sẽ được ghi nhận tăng dần vì tài sản sẽ mang lại lợi ích cho công ty trong thời gian dài. Do đó, khấu hao được coi là một khoản chi phí không dùng tiền mặt vì nó không thể hiện dòng tiền thực tế. Tuy nhiên, chi phí khấu hao vẫn sẽ làm giảm thu nhập của doanh nghiệp, điều này giúp ích rất nhiều cho các mục đích thuế.

Lưu ý: Đối với mục đích thuế, IRS công bố lịch trình khấu hao chi tiết sai số năm tài sản có thể được khấu hao, dựa trên các loại tài sản khác nhau.

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung – Generally accepted accounting principles (GAAP) à khái niệm kế toán dồn tích. Nguyên tắc này chỉ ra rằng các khoản chi tiêu phải phù hợp với cùng kỳ mà thu nhập liên quan được tạo ra. Khấu hao giúp liên kết nguyên giá của tài sản với lợi ích của việc sử dụng tài sản. Nói cách khác, hàng năm tài sản được sử dụng và tạo ra thu nhập thì chi phí tăng thêm liên quan đến việc sử dụng hết tài sản cũng được ghi nhận.

Tổng số tiền khấu hao mỗi năm (tính theo tỷ lệ phần trăm) được gọi là tỷ lệ khấu hao. 

Ví dụ: Nếu tổng số tiền khấu hao của một công ty trong thời gian sử dụng dự kiến ​​của tài sản là 100.000 đô la và khấu hao hàng năm là 15.000 đô la, thì khấu hao là 15.000 đô la, tỷ lệ sẽ là 15% mỗi năm.

Mức ghi nhận khấu hao trong doanh nghiệp (Recording Depreciation)

Khi một tài sản được mua, tài sản này được ghi nhận là ghi nợ để tăng tài khoản tài sản, sau đó hiển thị nó trên bảng cân đối kế toá. Khoản ghi nợ này như một khoản cho vay để giảm tiền mặt hoặc tăng các khoản phải trả và được hiển thị trên bảng cân đối kế toán. Không bên nào của bút toán này ảnh hưởng đến báo cáo thu nhập, báo cáo doanh thu và chi phí.

Để chuyển nguyên giá tài sản từ bảng cân đối kế toán sang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, việc khấu hao cần phải được thực hiện một cách thường xuyên.

Vào cuối kỳ kế toán, kế toán sẽ ghi khấu hao cho tất cả các tài sản vốn hoá chưa khấu hao hết. Bút toán ghi khấu hao này bao gồm: ghi nợ chi phí khấu hao (ghi trực tiếp vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) và ghi có của khấu hao lũy kế (báo cáo trên bảng cân đối kế toán).

Khấu hao tài sản, thiết bị, máy móc
Khấu hao tài sản, thiết bị, máy móc

Khấu hao lũy kế là một tài khoản tài sản tự bảo hiểm, có nghĩa là số dư tự nhiên của nó là một khoản tín dụng làm giảm giá trị tài sản ròng (NAV). Khấu hao lũy kế của bất kỳ tài sản nhất định nào đề cập đến khấu hao tích lũy cho đến một thời điểm duy nhất.

Như đã đề cập trước đó, giá trị sổ sách là số tiền ròng của các tài khoản tài sản và khấu hao lũy kế. Giá trị còn lại là giá trị ghi sổ còn lại trên bảng cân đối kế toán sau khi tất cả các khoản khấu hao đã được tích lũy cho đến khi tài sản được bán hoặc thanh lý theo cách khác. Nó dựa trên mong đợi nhận được để đổi lấy tài sản khi hết thời gian sử dụng. Do đó, giá trị còn lại ước tính của tài sản là một phần quan trọng trong việc tính khấu hao.

Tại sao khấu hao máy móc thiết bị cần thiết trong doanh nghiệp?

Nếu một doanh nghiệp mua một thiết bị với giá 50.000 đô la, doanh nghiệp đó có thể tiêu tốn toàn bộ chi phí của tài sản trong năm đầu tiên hoặc ghi giảm giá trị của tài sản trong thời gian hữu dụng 10 năm của tài sản. Đây là lý do tại sao các lãnh đạo doanh nghiệp muốn khấu hao máy móc thiết bị. Hầu hết các nhà lãnh đạo chỉ ghi nhận một phần chi phí, điều này giúp tăng thu nhập ròng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể loại bỏ thiết bị với giá 10.000 đô la khi hết thời gian sử dụng, có nghĩa là giá trị thu hồi của nó là 10.000 đô la. Kế toán sẽ sử dụng các biến này để tính toán chi phí khấu hao bằng chênh lệch giữa nguyên giá của tài sản và giá trị còn lại chia cho thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Trong ví dụ này, kết quả tính toán là (50.000 – 10.000 đô la) / 10, tức là chi phí khấu hao hàng năm là 4.000 đô la.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi doanh nghiệp thanh toán khoản chi phí này bằng tiền mặt, kế toán của công ty không phải chi toàn bộ 50.000 đô la trong năm đầu tiên. Thay vào đó, công ty chỉ cần chi 4.000 đô la thu nhập ròng. Công ty sẽ chi 4.000 đô la vào năm tới, và tiếp tục vào năm tiếp theo, v.v., cho đến khi tài sản đạt giá trị còn lại 10.000 đô la Mỹ trong 10 năm.

Các loại khấu hao máy móc thiết bị
Các loại khấu hao máy móc thiết bị

Các phương pháp tính khấu hao máy móc thiết bị và ví dụ

Tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực hoạt động mà các doanh nghiệp có thể áp dụng các hình thức khấu hao máy móc thiết bị. Cụ thể có thể kể đến các hình thức khấu hao như:

Đường thẳng

Khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng thường là phương pháp ghi khấu hao cơ bản nhất. Nó báo cáo rằng chi phí khấu hao hàng năm bằng nhau trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của nó, cho đến khi toàn bộ tài sản được khấu hao đến giá trị còn lại của nó. 

Ví dụ: Giả sử một công ty mua một chiếc máy với giá 5.000 đô la. Công ty quyết định rằng giá trị còn lại là 1.000 đô la và thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. Dựa trên những giả định này, số tiền có thể khấu hao là 4.000 đô la (chi phí 5.000 đô la – giá trị thu hồi 1.000 đô la), và số tiền khấu hao hàng năm theo phương pháp đường thẳng là: 4.000 đô la có thể khấu hao / 5 năm, hoặc 800 đô la mỗi năm. Kết quả là tỷ lệ khấu hao là 20% ($ 800 / $ 4.000). Tỷ lệ khấu hao được sử dụng trong cả tính toán số dư giảm dần và số dư giảm dần kép.

Giảm số dư

Phương pháp số dư giảm dần là phương pháp khấu hao nhanh nhất. Phương pháp này khấu hao thiết bị, máy móc hàng năm bằng cách nhân tỷ lệ phần trăm khấu hao theo đường thẳng của máy với số tiền khấu hao còn lại của nó.

Do giá trị ghi sổ của tài sản đầu kỳ cao hơn, cùng một tỷ lệ phần trăm sẽ khiến chi phí khấu hao đầu kỳ tăng và giảm hàng năm.

Ví dụ: Cách tính khấu hao đường thẳng ở trên, máy có giá 5.000 đô la, có giá trị tận dụng là 1.000 đô la, tuổi thọ 5 năm và được khấu hao ở mức 20% mỗi năm, do đó chi phí là 800 đô la trong năm đầu tiên (số tiền khấu hao là 4.000 đô la * 20 %), $ 640 trong năm thứ hai (($ 4.000 – $ 800) * 20%).

Các phương pháp tính khấu hao máy móc thiết bị và ví dụ
Các phương pháp tính khấu hao máy móc thiết bị và ví dụ

Số dư giảm kép (DDB)

Các cân đối đúp giảm Sum-of-the-Year’s-Digits (DDB) là phương pháp khấu hao nhanh. Sau khi thu được đối ứng của thời gian hữu ích của tài sản và tăng gấp đôi, tỷ lệ này sẽ được áp dụng cho cơ sở khấu hao còn lại của thời gian sử dụng dự kiến ​​của tài sản, giá trị ghi sổ. 

Ví dụ: Giá trị tương hỗ của tài sản có thời gian sử dụng hữu ích trong 5 năm là 1/5 hoặc 20%. Nhân đôi tỷ lệ khấu hao lên 40% giá trị sổ sách hiện tại của tài sản. Mặc dù tỷ giá hối đoái không đổi, giá trị của đồng đô la Mỹ sẽ giảm theo thời gian vì tỷ giá hối đoái được nhân với cơ sở khấu hao nhỏ hơn trong mỗi thời kỳ.

Trên đây là một số thông tin giúp nhà quản lý và kế toán hiểu đúng khái niệm khấu hao máy móc thiết bị và nắm được các cách tính khấu hao trong doanh nghiệp. Khấu hao đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất. Việc tính đoán đúng khấu hao sẽ mang đến nhiều lợi ích về thuế cho các doanh nghiệp. 

Tham khảo thêm các nội dung:
Tổng hợp kiến thức hữu ích về Tài sản cố định hữu hình
Doanh nghiệp cần thay đổi phương pháp Quản lý tài sản để tối ưu hiệu quả
Lợi ích của sử dụng dịch vụ Quản lý tài sản trong doanh nghiệp
Quy trình Quản lý tài sản thiết bị dành cho mọi doanh nghiệp
Các hạng mục quan trọng trong kế hoạch quản lý tài sản

SpeedMaint sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bạn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA SPEEDMAINT

Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!

Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 1900-400-016

Kinh doanh Miền Bắc: 094-204-1024

Kinh doanh Miền Nam: 0868-995-885

Email: sales@speedmaint.com


 

Đăng ký tư vấn gói dịch vụ

SpeedMaint

Cung cấp giải pháp chuyên biệt về Quản lý bảo trì thiết bị, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn tìm ra gói giải pháp tốt nhất!

Hotline Miền Bắc: 094-204-1024

Hotline Miền Nam: 098-842-1237

Email: sales@speedmaint.com